Pisike suvemajake, külaliste maja, saunamaja või lugemisnurk. Tarindite paksustes on arvestatud soojustusega. Kuni 20m2 ehitisealuse pinnaga ja kuni 5m kõrgune ehitis on teatud tingimistel ehitusloakohustuseta (loe väikeehitise püstitamisest)