20-60m2 väikeehitis

KUNI 20 M2 EHITUSALUSE PINDALAGA VÄIKEEHITISE PÜSTITAMINE

Ehitusseadustiku lisast 1 tulenevalt ehitisealuse pinnaga 0–20 m2 ja kuni 5 m kõrge elamu ja selle teenindamiseks vajaliku hoone ehitise* ehitamiseks ei ole vaja pädevale asutusele esitada ehitusteatist või ehitusloa taotlust, ehk siis tegemist on nn vaba ehitustegevusega, mille jaoks pole tarvis saada ehitusluba ega ehitusteatist ja nende rajamisel peab ehitamise ja ehitise nõudeid järgima omanik ise. 

Vaba ehitustegevus ei tähenda, et see on reegliteta ehitamine. Kõiki erinevate seadustega seatud tingimusi tuleb alati täita ja selleks on seatud ka erinevatele haldusorganitele ehitusjärelevalve õigus. Nt tuleohutusnõudeid peab ehitamisel täitma ka juhul, kui tegemist on vaba ehitustegevusega. Seega ei tähenda vaba ehitustegevus mitte reeglitest vaba ehitamist (ehitan, kuhu tahan, nt tuleohutuskujasse või piiranguvööndisse), vaid seda, et ehitise jaoks ei ole tarvis taotleda ehitusluba/ehitusteatist. Kuna kohalik omavalitsus ei kontrolli selliste ehitiste väljaandmist eelnevalt projektist lähtuvalt, siis vastutab kõigi seaduses toodud nõuete täitmise eest omanik ise: omanik vastutab nii ohutuse kui kõigile muudele nõuetele vastavuse eest. Nende teiste nõuete alla käivad nt tuleohutusnõuded, reklaaminõuded, heakorranõuded jne. Alustuseks tuleks selgitada välja, kas väikeehitise püstitamise plaan on detailplaneeringu koostamise kohustusega piirkonnas või mitteDetailplaneeringu kohustuseta aladel ehitusteatist esitama ei pea. Kehtestatud detailplaneeringute kohta saad informatsiooni kohalikust omavalitsusest või detailplaneeringute registrist.

* ehitisealuse pinnaga 0–20 m2 ja kuni 5 m kõrge mitteelamu ehitise ehitamiseks, on vajalik esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis.

Esitatud teatise vaatab omavalitsus koos päästeametiga üle 10 päeva jooksul. Kui kohalik omavalitsus ei esita väikeehitise püstitamisele täiendavaid tuleohutusnõudeid või krundi ja ümbruse varasemast hoonestusest tulenevaid nõudeid või ei nõua ehitise omanikult lisaandmeid, võib ehitise omanik alustada väikeehitise püstitamist.

Kui ehitis on valminud, tuleb ehitise omanikul esitada ehitise teatis viie tööpäeva jooksul väikeehitise püstitamise päevast. Ehitise teatises esitatakse andmed ehitise omaniku ja ehitise asukoha kohta ning ehitise olulised tehnilised andmed.

20-60 M2  EHITUSALUSE PINDALAGA VÄIKEEHITISE PÜSTITAMINE

Kui soovitakse püstitada hoonet, mille ehitisealune pindala on 20–60 m2 ja kõrgus kuni 5 m (kuur, garaaž, panipaik, varjualune vms), on vajalik esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis ja -projekt. Sisekliimatagamiseta (kütteta) väikeehitisele on lubatud ehitusprojekti staadiumi osas leevendus ning tetaist saab esitada ka vaid eskiisprojektiga. Muul juhul on nõutud minimaalselt arhitektuurne eelprojekt.

20–60 m2 ehitusaluse pindalaga väikeehitise ehitamiseks on vajalik kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek. Väikeehitise ehitamiseks võib kohalik omavalitsus nõuda ehitusprojekti koostamist, kui väikeehitisele taotletakse kasutusluba (on kohustuslik, kui väikeehitist kasutatakse elamiseks).

Ehitusteatise esitamisel teavitab isik pädevat asutust (reeglina kohalikku omavalitsust) kavatsusest alustada ehitise ehitamise või ehitise kasutamisega. Teatis tuleb esitada vähemalt kümme päeva enne ehitise ehitamist. Kohalikul omavalitsusel on õigus kaaluda, kas on vajalik läbi viia põhjalikum menetlus ja anda lisatingimusi. Sellisel juhul teavitab pädev asutus teatise esitajat 10 päeva jooksul vajadusest täiendavalt andmeid kontrollida.  

Ehitusteatise esitamine on riigilõivuvaba.


Väikeehitise püstitamist piiravad tegurid, millest peab kinni pidama ka juhul kui ehitustegevust plaanitakse detailplaneeringu kohustuseta aladel:

–  ehituskeeluvöönd (reeglina 5 m krundi piiridest sissepoole). Ehituskeeluvööndisse on võimalik ehitada naabri kooskõlastusega.
– krundi suurim lubatud hoonete arv on juba täis.
– krundi suurim lubatud täisehituse pindala on juba täis.
– suurim lubatud kõrgus väikeehitisel on kuni 5 m.

*Ka peab olema täidetud tuleohutusnõue – 8m tulekuja hoonetevahel. Kuja nõuet ei ole kui need ühel kinnistul olevad hooned kuuluvad samasse tuleohutusklassi ( TP3 ) ning  hoonete kogupindala pole suurem kui 400m2. TP2 ja TP1 hoonetel lubatud kogupindala  ≤ 800 m2 .

Kirjaliku nõusoleku taotluse, ehitusloa taotluse, kasutusloa taotluse ja teatise vormid ning nende koostamise juhised leiab internetist ehitisregistri kodulehelt http://www.ehr.ee.Et olla kindel, millised piirangud või load kehtivad Teie konkreetsele krundile ja ehitatavale hoonele, soovitame pöörduda valla vastava spetsialisti poole. Selliselt saate alati kõige kiirema ja õigema vastuse enda küsimusele.